Pliki do Pobrania

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
 
Osobami uprawnionymi do wglądu dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia są rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego i uczeń pełnoletni. 

więcej informacji w pliku poniżej