Historia Szkoły

Opublikowano: 2018-08-30 13:39, Numer artykułu: 3961 , Autor: J.Prud

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w gmachu byłego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Kopernika zostało zorganizowane Miejskie Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicze im . Mikołaja Reja. Oficjalnie zajęcia szkolne rozpoczęto 15 października 1921 roku.

 

Mikołaja Kopernika jako patrona  Gimnazjum otrzymało w 1923 roku, w 450 rocznicę urodzin wielkiego astronoma. W roku 1928 zmieniono nazwę po raz trzeci na Miejskiego Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W latach 1923 - 1933 funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław Łabędziński. Natomiast do wybuchu wojny dyrektorem był Jan Kaczor. Jeszcze przed wojną powołano Miejskie Gimnazjum i Liceum Matematyczno - Przyrodnicze (w gimnazjum nauka trwała cztery  lata, a dwa w liceum). Wówczas obowiązkowo noszoną przez uczniów oznaką przynależności do szkoły stały się czapki - rogatywki z oznaczeniem klas w formie srebrnych i złotych pasków nad daszkami. Uczniów obowiązywało noszenie granatowych mundurków, a na ich rękawach tarczy z numerem szkoły "814". Do 1939 roku nauka w szkole była odpłatna (w 1938 r. czesne wynosiło 25 zł. miesięcznie).  

 

 

Poza zajęciami dydaktycznymi w gimnazjum działały koła przedmiotowe: literacko - artystyczne, filozoficzne, fizyczne i krajoznawcze. W szkole istniał radiowęzeł dzięki czemu można było zorganizować także sekcję krótkofalarską. Gimnazjum miało też swoje Koło Ligi Ochrony Powietrznej, Ligi Morskiej i Kolonialnej.

 

W roku szkolnym 1933/1934 rozpoczął działalność samorząd szkolny. Starsi uczniowie dbali o wygląd szkoły, organizowali akademie, pełnili dyżury na korytarzach. Samorząd podejmował akcje pomocy innym szkołom, ochronkom, także wojsku. Organizował zbiórkę książek, zeszytów, przyborów szkolnych dla Szkoły Powszechnej w Ładowicach na Polesiu. Pomagano także szkole na Bielawkach organizując akcje śniadaniowe.

 

Bogate tradycje gimnazjum związane są także z działalnością klubu wioślarskiego, opiekę nad którym sprawowali profesorowie Góralczyk, później Karaśkiewicz. Klub posiadał własną przystań wioślarską.

 

Bardzo czynnie w szkole działało Koło Rodzicielskie, które powstało przy gimnazjum z inicjatywy pani Marii Markiewicz - Jodkowskiej. Opiekowało się młodzieżą , realizowało odczyty dla rodziców, fundowało nagrody dla zdolnych uczniów. Dzięki jego staraniom urządzono gabinet dentystyczny, finansowano bibliotekę. 

 

W 1936 roku koło rodzicielskie ufundowało szkole sztandar. Po wojnie obowiązywał do 1973 roku. W ikonografii sztandaru, na głównym płacie przedstawiony jest św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży.

 

Harcerstwo... historia w sztandarze

Aktywną działalność na terenie gimnazjum prowadziła drużyna harcerska. W roku 1922 została powołana VI Bydgoska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Zajmowała jedno z pierwszych miejsc w hufcu bydgoskim. Liczba członków drużyny sięgała sześćdziesięciu. Jej opiekunami byli kolejno profesorowie: Monowid, Hoppe, Kopeć. Drużyną od początku jej istnienia opiekowało się także Koło Przyjaciół Harcerzy, któremu przewodził pan Milewski, później dr Typrowicz. Koło udzielało pomocy materialnej, pomagało w organizowaniu wycieczek i uroczystości harcerskich. W 1939 roku drużynie nadano sztandar. Do wybuchu II wojny światowej towarzyszył drużynie we wszystkich uroczystościach, zjazdach i obozach. W okresie okupacji sztandar przechowywany był w podziemiach szkoły. Jego ocalenie należy zawdzięczać woźnemu szkoły panu Wincentemu Gorońskiemu. Już w maju 1945 roku 6 - ta BDH ze swoim sztandarem uczestniczyła w uroczystościach powrotu Polski nad Bałtyk, a później w obchodach rocznicy zwycięstwa oręża polskiego z 1410 roku na polach Grunwaldu. W latach 1946 - 1949 szczep "szóstki" zabierał sztandar na wszystkie obozy i zloty organizowane kolejno w Kuźni Raciborskiej, Wrzosach k/ Tychowa, Opolnie Zdroju, Bukówce. W 1950 roku władze odebrały sztandar drużynie i zakazały noszenia krzyża harcerskiego. VI BDH została rozwiązana. Do jesieni 1956 roku sztandar był internowany. Po odnalezieniu i odzyskaniu był przechowywany przez druha Jerzego Korka. Zniszczony sztandar został odtworzony przez grono byłych druhów i w dniu 19 lutego 2004 roku (tj. w dniu święta patrona szkoły) uroczyście przekazany ZSO Nr 2 w Bydgoszczy. Pierwsza strona sztandaru przedstawia symbolikę nawiązującą do treści godła państwa, harcerstwa i herbu Bydgoszczy. Druga strona zawiera symbol chrześcijański, wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz drogowskaz wychowania: "My nigdy z prostej drogi nie zbłądzim na rozłogi". Drugi sztandar szkoły (nieczynny) nadany drużynie po jej reaktywowaniu w 1957 roku jest wystawiony w sali tradycji szkoły.

 

" Słyszę profesorów z ich powiedzonkami

Widzę ich styl bycia, ruchy, zachowania.

Tkwią w pamięci twarze z minami, gestami.

Gdy prowadzą lekcje zadają pytania..." 

                   

                      Henryk Krawczewski - absolwent roku 1945

 
 

... po 1945 roku ...

W 1945r. wznowiono nauczanie, początkowo w gmachu po szkole podstawowej przy ul. Poniatowskiego 12 na Bielawkach. "Kopernik" nosił wówczas miano Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. W czasie wakacji przed rozpoczęciem roku szkolnego gimnazjum podzielono na męskie i żeńskie.  Później kontynuowano naukę  w budynku "Kopernika", a następnie z powodu utworzenia w tym gmachu Gimnazjum Kupieckiego szkołę przeniesiono do przedwojennego gimnazjum żeńskiego przy ul. Staszica 4. Funkcję dyrektora szkoły od 1945 roku pełnił mgr Witold Zaleski . W tym budynku szkoła istniała do 1948 roku, kiedy to władze partyjne oceniły, że jest zbyt elitarna. W związku z tym mimo starań dyrektora i Komitetu Rodzicielskiego w czasie wakacji szkoła została przeniesiona na Szwederowo, do budynku przy ul. Nowodworskiej 58 (obecnie 13). W tym czasie zmieniono także jej nazwę  na  III Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W marcu dyrektorem został mgr Henryk Kostewicz.

 

W 1959 r., w okolicznościach pierwszego po wojnie zjazdu absolwentów zmieniono nazwę  na Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 3, a rok później na II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bydgoszczy. W roku 1969 dyrektorem został mgr Władysław Kur. Podczas drugiego zjazdu, w pięćsetną rocznicę urodzin Kopernika szkole został wręczony sztandar. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 1973 roku. Sztandar ufundował zakład Telkom - Telfa, z którym szkoła współpracowała, stąd charakterystyczne sygnatury fundatora znajdujące się na drzewcu. Na głównym płacie sztandaru znajduje się symbolika patrona szkoły; na drugim symbol państwa i narodu polskiego.

 

Od września 1970 roku zgodnie z reformą szkolną w klasach maturalnych wprowadzono zajęcia fakultatywne dla czterech grup przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno - fizycznej, chemiczno - biologicznej, geograficzno - ekonomicznej. Klasy natomiast podzielono na profile podstawowy i matematyczno - fizyczny. Pięć lat później wprowadzono profil podstawowy z rozszerzonym językiem niemieckim. W latach 1975 - 1990 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Jerzy Wołoszyk, a w kolejnym roku szkolnym dyrektorem była mgr Renata Kawała.

 

W 1977 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego prowadzono w WDK na Szwederowie lub na pływalni KS Astoria. Kolejne wyzwanie przyniosło utworzenie w 1985 roku pierwszej pracowni komputerowej, następna - nowoczesna powstała w 2001roku.

 

Zmiany dotyczyły także cyklu nauki w szkole. W roku szkolnym 1989/1990 rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej. Natomiast od nowego roku szkolnego reaktywowano nauczanie w szkole religii. Później utworzono klasę humanistyczna o profilu teatralnym i matematyczno - informatyczną.

 

Od 1991 roku do 2017 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Zbigniew Kujawski.

Od 1 września 2017 roku dyrektorem szkoły jest mgr Mirosława Glaza.

 

18 lutego 1994 roku, dzięki staraniom Stowarzyszenia Wychowanków Miejskiego Gimnazjum Matematyczno - Przyrodniczego ufundowana została granitowa tablica ku czci nauczycieli i uczniów pomordowanych i poległych w latach 1939 - 1956. Na tablicy znajdują się nazwiska  17 nauczycieli  i 55 wychowanków. W tym samym roku odbyła się pierwsza edycja ogólnoszkolnego konkursu ortograficznego " Dyktando o Pióro Dyrektora".

 

W 1999 roku przy II Liceum Ogólnokształcącym powstało Gimnazjum nr 46, którego klasa realizuje program autorski przygotowany przez nauczycieli "Kopernika".

 

Dzieje szkoły związane są z historią Bydgoszczy. Dlatego szczególnym wyróżnieniem było uhonorowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Medalem im. Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Medal przyznała Rada Miasta.

         

Od września 2002 r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Historia zatoczyła krąg i " Kopernik " to ponownie gimnazjum i liceum.

 
 

... dziś ...

Jerzy Sulima - Kamiński wychowanek Męskiego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika niegdyś publicznie stwierdził, że " Koperas” to szkoła dla lepszych gości. Z pewnością  „Kopernik" to szkoła, w której atmosfera pracy, nauki, jakość działań i ich efekty stoją na wysokim poziomie. Co roku II LO zaprasza podczas drzwi otwartych  do klas pierwszych prezentując swoje osiągnięcia. Należą do nich sukcesy laureatów, finalistów oraz wyróżnionych między innymi  w  konkursach kuratoryjnych wszystkich przedmiotów,  w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Matematycznej, Biologicznej, Historycznej, Olimpiadzie Języka Francuskiego, Olimpiadzie Języka Niemieckiego, także w Lidze Zadaniowej, Matematycznym Kangurze czy w Konkursie Wojewódzkim  o Samorządzie Terytorialnym. Uczniowie osiągają sukcesy także w organizowanych przez szkołę konkursach, wspomaganych Bydgoskim Grantem Oświatowym. 

 

Na szczególną uwagę zasługuję podkreślenie inicjatyw w zakresie nauczania języków nowożytnych. W szkole funkcjonują klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem francuskim i językiem niemieckim. W 2004r. szkoła uzyskała status szkoły afiliowanej -  upoważnionej do przygotowywania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego z j. niemieckiego Deutsches Sprechdiplom II  (DSD II), który uprawnia do studiowania w Niemczech. Co roku uczniowie biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Jugend  Debattiert. Organizuje się także Dni Kultury Niemieckiej, podczas których młodzież prezentuje umiejętności krasomówcze.

 

W ramach wymiany z uczniami szkoła przyjęła gości z Niemiec, Szwajcarii, Francji, a także z Kijowa (w czasie realizacji programu edukacyjnego polsko - ukraińskiego). Poza tym młodzież ma możliwość wyjeżdżać na stypendia wakacyjne w ramach projektu Pasch.

 

Dzięki wsparciu ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec oraz Instytutu Goethego zostały ufundowane cenne zbiory dla szkolnej biblioteki. W tych okolicznościach wizytę w szkole złożył ambasador Niemiec w Polsce Reinhard Schweppe. W 2007 r., w następstwie realizacji międzynarodowego projektu " Ludzie  i książki "miała miejsce inauguracja biblioteki zbiorów obcojęzycznych - w szkole gosciła w tym czasie pisarka Mirjam Pressler.

 

Szkole nie były obojętne losy Harrego Pottera, które wpłynęły na tradycje corocznych konkursów. Na uwagę zasługuje przeprowadzanie matury z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym, realizacja projektów Socrates, Comenius, Woda - Ludzkość - Pokój, organizacja Tygodnia Frankofonii, Katarzynek pod patronatem NKJO.

 

Młodzież aktywnie uczestniczy w wycieczkach do Francji, Belgii, Anglii oraz w licznych konkursach językowych np. w konkursie wiedzy o krajch anglojęzycznych a także w Przeglądzie  Małych Form Teatralnych gdzie zajmuje pierwsze  miejsca.

Należy podkreślić także fakt, że w "dwójce" od 2007r. organizowana była Olimpiada Wiedzy o Kulturze Popularnej - jedyna ogólnopolska olimpiada realizowana w Bydgoszczy. Wyrosła z wcześniejszego konkursu pod nazwą Olimpiady Tolkienowskiej.   

      

W szkole organizowane są liczne koła zainteresowań, w tym Zespół Muzyczny, Koło Teatralne, także Szkolne Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy, udział w którym przynosi efekty w postaci złotych i srebrnych odznak Młodego Przyjaciela Bydgoszczy.

 

Szkoła współpracuje m.in. z UKW, WSG, UTP. W ramach współpracy realizowane są od lat wykłady  i ćwiczenia laboratoryjne z biologii i chemii, zajęcia tzw. Pałacowej Akademii Historii. Corocznie w szkole odbywa się zbiórka krwi oraz akcja dotycząca transplantologii.

 

Od 2007r. w obchodzone jest Święto Sztandarów Szkoły, w ramach którego kultywowane są tradycje naszej placówki.

 

Szczególnym przejawem aktywności szkoły jest organizowanie licznych akcji integrujących młodzież, takich jak akcje wolontariatu szkolnego, Caritasu, czy też bogaty wachlarz działań samorządu uczniowskiego jak np. koncerty charytatywne, filmowe noce.

 

Bardzo popularne i ciekawe formy prezentacji działań edukacyjnych, które od kilku już lat wpisują się  w kalendarz roku szkolnego to Dzień Patrona,  Dzień Świętego Patryka, Tydzień Humanisty, Tydzień Przedmiotów Ścisłych czy rywalizacja w Wielkim Dyktandzie o Pióro Dyrektora Szkoły. Także na polu wychowania fizycznego  podtrzymywane są tradycje o czym świadczą wysokie wyniki w zmaganiach m. in. o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy czy wicemistrzostwo województwa kujawsko – pomorskiego  w tenisie stołowym i szachach.

 

Odkąd czynnikiem różnicującym szkoły jest Edukacyjna Wartość Dodana nasze Gimnazjum i Liceum plasuje się jako szkoła sukcesu.

 

Zatem uczniowie "Kopernika" dając dowody swoich wysokich osiągnięć realizują wskazania ślubowania absolwentów - " zdobytą w szkole wiedzę ustawicznie pomnażać i rozwijać; rozwijać piękne cechy charakteru" .

 

12 października 2013 roku szkoła obchodziła Jubileusz 90 - lecia nadania imienia największego polskiego astronoma.

 

                               Historię opracowano na podstawie

                                                okolicznościowych wydawnictw jubileuszy szkoły